Invoering herregistratie basisartsen uitgesteld tot 1 januari 2018

De minister van VWS heeft in overleg met artsenfederatie KNMG besloten de invoering van de herregistratie voor basisartsen een jaar uit te stellen. De herregistratie gaat nu per 1 januari 2018 in. De scholing is nog niet volledig gereed. Hierdoor konden artsen zich onvoldoende voorbereiden op de komende herregistratie.

Herregistratie basisartsen

Eerder was sprake dat artsen zich met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste keer moesten herregistreren in het BIG-register. In de afgelopen jaren voerde artsenfederatie KNMG, samen met onder meer LAD en KAMG frequent overleg met het ministerie van VWS en met het BIG-register (CIBG) om de noodzakelijke duidelijkheid te verkrijgen over de interpretatie van de regelgeving voor onder andere de profielartsen. Er ligt een concreet voorstel voor het ontwikkelen van een scholingsprogramma. De volledige invoering hiervan kost nog enige tijd, mede gelet op de relatie met de inhoud van het beoordelingskader waarover op een aantal punten nog overleg is. De NFU zal voor de zomer van 2016 de scholing nader uitwerken. Er is twee jaar voorbereidingstijd om met ingang van 1 januari 2018 aan de herregistratie-eisen te voldoen. Als men niet aan de herregistratie-eis voldoet dan heeft men anderhalf jaar de tijd om via scholing herregistratie te verkrijgen.

Duidelijkheid

De eisen voor herregistratie van basisartsen in het BIG-register komen er in het kort op neer dat in vijf jaar tijd 2080 uur werkervaring moet zijn opgedaan. Alleen werkervaring in de individuele gezondheidszorg en binnen het deskundigheidsgebied van de arts mag meetellen. Welke werkzaamheden hier exact onder vallen is de afgelopen periode met het ministerie besproken. Daarbij zijn praktische afspraken gemaakt over de werkzaamheden op het terrein van medische advisering en beoordeling in relatie tot de individuele gezondheidszorg. Belangrijk bespreekpunt is tevens de positie van de artsen die onderzoek doen in het kader van een promotietraject. De KNMG streeft er samen met VWS naar om eind 2015 het beoordelingskader te publiceren.

Scholing

Als niet aan de werkervaringseisen wordt voldaan, kan de arts de periodieke registratie ook behalen door het volgen van scholing.

Verwacht wordt dat de scholing in de zomer van 2016 voldoende duidelijk zal zijn, zodat er daarna gelegenheid is om die scholing per 1 januari 2018 afgerond te hebben en op grond daarvan een herregistratie te krijgen.